Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Konkurs na najlepszego ucznia YoungSTAR 2016/17
 
W ramach konkursu na najlepszego ucznia uczniowie oceniani są w dwóch kategoriach:
 • największy przyrost wiedzy (różnica punktów pomiędzy liczbą punktów uzyskaną z testu Progress 2, a liczbą punktów z testu Placement),
 • najlepszy wynik końcowy (najwyższa liczba punktów uzyskana na ostatnim teście sprawdzającym Progress 2). 
 
Zgodnie z zasadami w/w Regulaminu, do otrzymania nagrody zostali uprawnieni uczniowie, którzy:  
 • przystąpili do zajęć pozalekcyjnych we wrześniu 2016 r., a ich imiona i nazwiska zostały zgłoszone do EFRWP w celu utworzenia loginów i haseł na platformie e-learningowej oraz ich przypisania do określonych grup zaawansowania,
 • uczestniczyli systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych Programu YOUNGSTER, co jest udokumentowane listą obecności prowadzoną przez nauczyciela,
 • opuścili nie więcej niż 3 godziny lekcyjne (nieusprawiedliwione) w trakcie roku szkolnego, przystąpili do testu plasującego (Placement Test) oraz wszystkich dwóch testów sprawdzających (Progress 1 oraz Progress 2), w terminach przewidzianych w harmonogramie Programu YOUNGSTER, 
 • wyniki przez nich uzyskiwane na każdym kolejnym teście mają tendencję rosnącą,
 • nie są spokrewnieni z nauczycielem prowadzącym Program YOUNGSTER lub z Dyrektorem Szkoły.
 
W oparciu o kryteria Regulaminu oraz konsultacje z nauczycielami, Komisja Konkursowa wytypuje grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w dwóch kategoriach, którzy otrzymają tytuł „YoungSTAR 2016/17”. Następnie podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, spośród grupy „YoungSTAR 2016/17” wylosuje trzech uczniów z kategorii „największego przyrostu wiedzy” oraz dwóch uczniów z kategorii „najlepszego wyniku końcowego”, którzy zostaną laureatami konkursu i otrzymają stypendium na pokrycie kosztów kursu językowego. 
 
Po zakończeniu losowania przedstawiciel Komisji Konkursowej wytypuje od jednego do trzech uczniów z każdej szkoły, którzy osiągną najwyższe przyrosty punktowe. Uczniowie ci otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 
Regulamin konkursu: pobierz
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zasady wyboru nauczyciela YoungMASTER 2016/17
 
Podstawą wyłonienia laureata w zmaganiach o tytuł nauczyciela YoungMASTER będzie liczba punktów, wyliczona dla każdego nauczyciela wg szczegółowych kryteriów zawartych w Regulaminie.
 
W ocenie nauczycieli Komisja Konkursowa będzie brała m.in. pod uwagę:
 • średni przyrost wiedzy uczniów,
 • średni wynik końcowy uczniów,
 • zaangażowanie w realizację Programu Youngster (aktywność grupy na Facebooku, udział w konkursach tematycznych – w tym „Teenagers in Action” , wkład w rozwój w/w Programu i inne aktywności podejmowane z inicjatywy nauczyciela),
 • frekwencję uczniów na zajęciach w ramach Programu Youngster. 
 
Regulamin konkursu: pobierz
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konkurs projektów klasowych „Teenagers in Action” 2016/17
 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?!” 
 
Odpowiedź powinna przybrać formę konkretnego działania na rzecz dowolnie wybranej części społeczności lokalnej (od najmłodszych do najstarszych, wedle uznania), przy czym mile widziane będą wszelkie pomysły na wyjście z pozytywnym przesłaniem na temat wartości uczenia się języka angielskiego poza własną grupę wiekową i poza mury własnej szkoły.  
 
W ramach jednego z elementów projektu uczestnicy konkursu zobowiązani są do nawiązania kontaktu z uczniami, którzy uczestniczyli w Programie Youngster w latach ubiegłych. Nawiązanie kontaktu z absolwentami pozwoli uzyskać informacje dotyczące tego, czym się zajmują: gdzie się uczą, studiują, pracują oraz czy i jaki wpływ na to ma/miał język angielski. Zdobywając takie informacje, uczestnicy konkursu będą mieli możliwość znalezienia „namacalnych” dowodów na to, że język angielski przydaje się w życiu i że warto się go uczyć. Stopień zaangażowania w projekt absolwentów jest dowolny i zależny od kreatywności grupy projektowej.
 
Termin nadsyłania prac konkursowych to 24 marca 2017 r.
 
Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. 
 
Regulamin konkursu: pobierz
Formularz zgłoszeniowy: pobierz