Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Konkurs „Teenagers in Action” 2015/16
 
W ramach konkursu „Teenagers in Action” w edycji 2015/16 uczniowie mieli za zadanie przygotować projekt mający na celu propagowanie postaw pro-aktywnych wobec ewentualnych aktów agresji rówieśniczej i innych form określanych mianem „bullying’u”. Konkurs odbył się pod hasłem: NIE BĄDŹ BIERNYM ŚWIADKIEM PRZEMOCY!
 
Konsultantem merytorycznym konkursu był prof. Jacek Pyżalski, który przygotował dla uczniów i nauczycieli filmy instruktażowe. 
 
Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji EFRWP i wydawnictwa Macmillan wyłoniła laureatów konkursu, którymi zostali autorzy projektów:
 
 • projekt pt. „Szanuj innych, nie tylko siebie” wykonany przez grupę uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Królowej Jadwigi w Horodle pod kierunkiem p. Aleksandry Jerzyny,
 • projekt pt. „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” wykonany przez grupę uczniów z Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie pod kierunkiem p. Wioletty Dawidziak,
 • projekt pt. „Spójrz przemocy prosto w oczy” wykonany przez grupę uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie pod kierunkiem p. Agnieszki Michalskiej,
 • projekt pt. „Are you ready for me?” wykonany przez grupę uczniów z Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej pod kierunkiem p. Małgorzaty Porębskiej.
 
Po podliczeniu głosów oddanych na Facebooku, nagrodę publiczności otrzymał projekt pt. „Bullying – inconspicuous killer”, wykonany przez uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrkowie pod kierunkiem p. Bożeny Hals.  
 
Laureaci przyjechali na dwudniowy pobyt do Warszawy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 
Gratulujemy!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na najlepszego ucznia YoungSTAR 2015/16
 
W ramach konkursu na najlepszego ucznia uczniowie oceniani są w dwóch kategoriach:
 • największy przyrost wiedzy (różnica punktów pomiędzy liczbą punktów uzyskaną z testu Progress 2, a liczbą punktów z testu Placement),
 • najlepszy wynik końcowy (najwyższa liczba punktów uzyskana na ostatnim teście sprawdzającym Progress 2). 
 
Zgodnie z zasadami w/w Regulaminu, do otrzymania nagrody zostali uprawnieni uczniowie, którzy:  
 • przystąpili do zajęć pozalekcyjnych we wrześniu 2015 r., a ich imiona i nazwiska zostały zgłoszone do EFRWP w celu utworzenia loginów i haseł na platformie e-learningowej oraz ich przypisania do określonych grup zaawansowania,
 • uczestniczyli systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych Programu YOUNGSTER, co jest udokumentowane listą obecności prowadzoną przez nauczyciela,
 • opuścili nie więcej niż 3 godziny lekcyjne (nieusprawiedliwione) w trakcie roku szkolnego, przystąpili do testu plasującego (Placement Test) oraz wszystkich dwóch testów sprawdzających (Progress 1 oraz Progress 2), w terminach przewidzianych w harmonogramie Programu YOUNGSTER, 
 • wyniki przez nich uzyskiwane na każdym kolejnym teście miały tendencję rosnącą,
 • nie są spokrewnieni z nauczycielem prowadzącym Program YOUNGSTER lub z Dyrektorem Szkoły.
 
W oparciu o kryteria Regulaminu oraz konsultacje z nauczycielami, Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w dwóch kategoriach, którzy otrzymali tytuł „YoungSTAR 2015/16”. Następnie podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, spośród grupy „YoungSTAR 2015/16” wylosowano piętnastu uczniów z kategorii „największego przyrostu wiedzy” oraz dziesięciu uczniów z kategorii „najlepszego wyniku końcowego”, którzy zostali laureatami konkursu i otrzymali stypendium na pokrycie kosztów kursu językowego. 
 
Po zakończeniu losowania przedstawiciel Komisji Konkursowej wytypował uczniów, którzy osiągnęli najwyższe przyrosty punktowe. Uczniowie ci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 
Wyniki konkursu: Wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR”
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady wyboru nauczyciela YoungMASTER 2015/16
 
Podstawą wyłonienia laureata w zmaganiach o tytuł nauczyciela YoungMASTER była liczba punktów, wyliczona dla każdego nauczyciela wg szczegółowych kryteriów zawartych w Regulaminie.
 
W ocenie nauczycieli Komisja Konkursowa brała m.in. pod uwagę: 
 • średni przyrost wiedzy uczniów,
 • średni wynik końcowy uczniów,
 • zaangażowanie w realizację Programu Youngster (aktywność grupy na Facebooku, udział w konkursach tematycznych – w tym Teenagers in Action, wkład w rozwój w/w Programu i inne aktywności podejmowane z inicjatywy nauczyciela),
 • frekwencję uczniów na zajęciach w ramach Programu Youngster. 
 
Największą liczbę punktów zdobyła Pani Elżbieta Walczak z Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach i otrzymała tytuł nauczyciela YoungMASTER edycji 2015/16!